ซื้อแบบได้อะไร

การสังซื้อแบบจาก พอแปลน PorPlan

I Conceptual Plans

เมื่อสั่งซื้อแบบ Conceptrual Plan (แบบแสดงแนวความคิด) เจ้าของบ้านจะได้รับไฟล์ แบบบ้านในขั้นตอนแรก หรือส่ง file ทางอีเมล และสั่งพิมพ์แบบเป็นรูปเล่ม-เพิ่มเติม (เล่มขนาดใหญ่ A3 พิมพ์ด้วยกระดาษเนื้อดี-รวมค่าส่งทั่วประเทศ) แสดงแบบแนวความคิด ประกอบด้วย ผังแสดงการใช้งานทุกชั้น แสดงความสัมพันธ์ของห้องต่างๆ ผังหลังคา รูปด้าน รูปตัด แสดงสัดส่วน และ รายละเอียดของตัวบ้าน ภาพทัศนียภาพ ภายนอกและภายใน

หมายเหตุ: แบบแนวคิดของบ้านทุกหลัง  เป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิกเจ้าของแบบ ผู้อื่นผู้ใดหรือผู้ซื้อแบบเพื่อนำไปใช้ จะต้องได้รับอนุญาตจากสถาปนิกเจ้าของแบบแล้วเท่านั้น ไม่สามารถทำซ้ำ เผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อการค้าหรือเพื่อทำเลียนแบบ หรือการใช้งานอื่นนอกเหนือจากนำไปใช้ในการก่อสร้างบ้านส่วนตัวของเจ้าของ หรือผู้ซื้อเองเท่านั้น

II Submission Plans

เมื่อสั่งซื้อแบบ Submission Plans (แบบขออนุญาตก่อสร้าง) เจ้าของบ้านจะได้รับแบบบ้านเป็นรูปเล่ม ขนาดA3หรือตามความเหมาะสม เป็นแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรม และเอกสารประกอบที่จำเป็นสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย

 1. แบบขออนุญาต
 • หน้าปก สารบัญแบบ มาตรฐานงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ผังโฉนด แผนที่แสดงตำแหน่งบ้าน ผังบริเวณ ผังพื้นทุกชั้น รูปด้าน รูปตัด มาตราส่วน1:100 หรือในมาตราส่วนที่เหมาะสม
 • แบบขยายห้องน้ำ แบบขยายบันได ตารางประตูหน้าต่าง มาตราส่วน1:25 หรือในมาตราส่วนที่เหมาะสม
 • แบบทั้งหมดพิมพ์ขาวบนกระดาษขนาดA3 จำนวน 5ชุด พร้อมลายเซ็นต์กำกับ เป็นลายเซ็นต์ดิจิตอลของสถาปนิก
 1. สำหรับบ้านที่พื้นที่ใช้งานเกิน 150 ตรม. จะมีเอกสารรับรองจากผู้ออกแบบซึ่งมีใบอนุญาตประกอบอาชีพสถาปนิก เซ็นต์รับรองแบบเพื่อการขออนุญาต
 2. รายการคำนวนวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ เพียงพอสำหรับการขออนุญาต 
 3. เอกสารประกอบการขออนุญาต ที่เจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้กรอกและลงลายมือชื่อ

      4.1 ข.1 คำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 • เจ้าของบ้านต้องกรอกแบบฟอร์มและเซ็นต์รับรอง ข.1 คำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (link http://203.155.220.217/preservices/public.htm)
 • หากเจ้าของบ้านเป็นบริษัท หรือนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท และ มีลายเซ็นต์กรรมการผู้มีอำนาจลงนามครบทุกคน

     4.2 สำเนาเอกสารสิทธิ์ (โฉนด, นส3ก)

 • ฉบับเท่าตัวจริง ด้านหน้าและด้านหลัง ระบุชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์
 • หากผู้มีกรรมสิทธิ์เป็นบริษัท หรือนิติบุคคล จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท และ มีลายเซ็นต์กรรมการผู้มีอำนาจลงนามครบทุกคน
 • หากเจ้าของบ้านเป็นคนละคนกับผู้มีกรรมสิทธิ์บนเอกสารสิทธิ์ จะต้องมีเอกสารยินยอมให้ก่อสร้างบนที่ดินเพิ่มเติม

หมายเหตุ: แบบขออนุญาตก่อสร้างของบ้านทุกหลัง  เป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิกเจ้าของแบบทุกแผ่น เจ้าของบ้าน ผู้จัดซื้อแบบ ไม่สามารถนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของแบบไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยแบบขออนุญาตนี้จะใช้สำหรับบ้านและสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น เจ้าของบ้านจะต้องกำหนดสถานที่ที่ขออนุญาต และมีข้อมูลตามข้อ4. ให้กับสถาปนิกเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ตามสถานที่ตามเอกสารที่มีลายเซ็นต์สถาปนิกเพียง1หลังเท่านั้น หากผิดจากที่กำหนด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินการทางกฏหมายอย่างเด็ดขาด

หมายเหตุ: ลายเซ็นต์วิศวกร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30,000บาทต่อหลัง (เจ้าของบ้านสามารถติดต่อปรึกษาวิศวกรเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำแทนได้)

 

III Construction Plans

เมื่อสั่งซื้อแบบ Constrcution (แบบสำหรับการก่อสร้าง) เจ้าของบ้านจะได้รับแบบบ้านเป็นรูปแล่ม เป็นแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อการก่อสร้าง จำนวน 2ชุด ประกอบด้วย

 1. แบบก่อสร้าง
 • หน้าปก สารบัญแบบ มาตรฐานงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ผังโฉนด แผนที่แสดงตำแหน่งบ้าน ผังบริเวณ ผังพื้นทุกชั้น รูปด้าน รูปตัด มาตราส่วน1:100 หรือในมาตราส่วนที่เหมาะสม
 • แบบขยายห้องน้ำ แบบขยายบันได ตารางประตูหน้าต่าง มาตราส่วน1:25 หรือในมาตราส่วนที่เหมาะสม
 • แบบขยายผนัง (Wall Section) และแบบขยายอื่นๆเพื่อการก่อสร้าง
 • แบบทั้งหมดพิมพ์ขาวบนกระดาษขนาดA3 จำนวน 5ชุด พร้อมลายเซ็นต์กำกับ เป็นลายเซ็นต์ดิจิตอลของสถาปนิกและวิศวกรบนแบบทุกแผ่น
 1. รายการประกอบแบบ แสดงกรรมวิธีก่อสร้าง วัสดุต่างๆ รายการอุปกรณ์ประกอบอาคารเช่น สุขภัณฑ์ ดวงโคม พร้อมรายละเอียดระบุรุ่น สี ปริมาณ และรายละเอียดผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
 2. รายการประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ) แสดงราคากลาง

หมายเหตุ: แบบก่อสร้างของบ้านทุกหลัง  เป็นลิขสิทธิ์ของสถาปนิกเจ้าของแบบทุกแผ่น เจ้าของบ้าน ผู้จัดซื้อแบบ ไม่สามารถนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของแบบไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยแบบก่อสร้างนี้จะใช้สำหรับบ้านและสถานที่ที่กำหนด เพียง1หลังเท่านั้น หากผิดจากที่กำหนด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินการทางกฏหมายอย่างเด็ดขาด

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

©2020 PORPLAN.COM

or

Log in with your credentials

Forgot your details?